• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Podmínky poskytování CORIPO

  Podmínky poskytování CORIPO

  Obchodní podmínky mají za úkol nastavit pravidla hry, abyste přesně věděli, co můžete požadovat Vy od nás, a co naopak očekáváme my od Vás v souvislosti se smlouvou, kterou jsme mezi sebou uzavřeli prostřednictvím našeho internetového rozhraní na webové stránce www.coripo.cz (dále také jen „naše webové stránky“) nebo případně v papírové podobě.

  KDO JSME?

  Jmenujeme se ACMARK s.r.o. a již od roku 2009 pro Vás zefektivňujeme klíčové firemní procesy, díky kterým můžete bezpečně rozvíjet vlastní aktivity a dosahovat co nejvyšší ziskovosti. Pokud byste si chtěli v obchodním rejstříku ověřit, že opravdu existujeme, tak nás najdete zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 64172. Identifikační číslo nám bylo přiděleno 29187206 a sídlo máme v Brně, konkrétně na ulici Lidická 2030/20, PSČ: 602 00.

  JSTE OPRÁVNĚNI S NÁMI UZAVŘÍT SMLOUVU?

  Pokud s námi uzavíráte smlouvu jménem Zákazníka, který je právnickou osobou, prohlašujete, že máte plné oprávnění k tomu takovou smlouvu platně uzavřít.

  SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI 

  Používáním našeho softwaru CORIPO, potvrzujete, že jste se pečlivě seznámili s těmito Podmínkami, celé jste si je přečetli a souhlasíte se vším, na čem jsme se v nich dohodli.

  CO MYSLÍME NĚKTERÝMI POJMY?

  Protože chceme předejít případným nedorozuměním a rádi bychom používali stejný jazyk, vyjasněme si, co myslíme některými pojmy, které budeme dále v Podmínkách používat:

  • CRM

  Je softwarová aplikace CORIPO CRM pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management).

  • ACMARK

  Je obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 64172. Identifikační číslo nám bylo přiděleno 29187206 a sídlo máme v Brně, konkrétně na ulici Lidická 2030/20, PSČ: 602 00.

  • Zákazník

  Jste Vy, tedy osoba, které jsme umožnili užívat CRM, ke kterému jako RAYNET vykonáváme autorská práva.

  • Smlouva

  Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi jako Zákazníkem a námi jako ACMARK. Tato smlouva mezi námi může vzniknout dvěma různými způsoby. Buďto tím, že vyplníte a odešlete registrační formulář na našich webových stránkách, nebo tak, že ji uzavřeme klasicky písemně v papírové podobě. Na základě takové Smlouvy Vám pak umožňujeme užívání CRM.

  • Podmínky

  Upravují naše vzájemná práva a povinnosti při poskytování CRM na základě uzavřené Smlouvy. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

  • Instance

  Je označení pro účet Zákazníka v CRM. Instance je založena námi.

  • Uživatelský účet

  Je účet s vlastními přístupovými údaji vytvořený námi za účelem užívání CRM.

  • Administrátorský účet

  Je účet vytvořený námi za účelem spravování Instance a jednotlivých Uživatelských účtů.

  • Uživatel

  Je fyzická osoba, vystupující na straně Zákazníka, která se přihlašuje do CRM prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatel je subjektem osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

  • Konektor API

  Je programovým rozhraním CRM, které umožňuje pracovat uvnitř CRM s daty z aplikací třetích stran.

  • Poplatek

  Je měsíční úplata za užívání CRM.

  • Zúčtovací období

  Je jeden kalendářní měsíc.

  • OZ

  Zkratkou OZ je myšlen občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění.

  KOLIK ZAPLATÍTE?

  Výše Poplatku za užívání CRM je určena jedním z následujících dvou způsobů:

  • Ceníkem uveřejněným na našich webových stránkách, pokud jste s námi uzavřeli smlouvu prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře na našich stránkách nebo
  • Smlouvou, za předpokladu, že mezi námi došlo k uzavření písemné smlouvy v papírové podobě.

  Výše Poplatku je vypočtena jako cena za jeden Uživatelský účet pro dané Zúčtovací období, vynásobena počtem aktivních Uživatelských účtů. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH.

  V rámci těchto Podmínek také výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poplatek není vázaný na to, že budete v příslušném období CRM fakticky využívat. Poplatek hradíte za to, že je Vám užívání CRM umožněno.

  JAK BUDE PROBÍHAT FAKTURACE?

  V rámci fakturace, Vám zašleme fakturu na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve své administraci CRM. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího vystavení. Vystavená faktura má veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadovaných účinnými právními předpisy (zejména zákonem o DPH).

  Elektronické zasílání faktur

  Jako Zákazník tímto souhlasíte, že Vám budou faktury zasílány pouze elektronicky na email(y), který máte uvedený ve své administraci CRM, což považujete za dostačující.

  Co se stane, když se dostanete do prodlení se zaplacením faktury?

  To, co se stane, když nám zaplatíte fakturu později závisí na tom, o kolik později to bude. Zásadní milníky jsou tyto:

  • 5 dní. V případě, že prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury přesáhne 5 dní, bude Vám zablokován přístup do CRM. Jakmile dlužnou částku zaplatíte, přístup Vám bude obnoven.
  • 60 dní. Přesáhne-li Vaše prodlení se zaplacením faktury 60 dní, bude Vaše Instance zrušena. Pokud byste ji chtěli obnovit, museli bychom se na tom dohodnout písemně.
  • 120 dní. Při přesažení 120 dní prodlení se zaplacením faktury dojde k tomu, že Vaše Instance v CRM bude nenávratně smazána, včetně veškerých dat, která jsou její součástí.

  PLACENÉ UŽÍVÁNÍ CRM SYSTÉMU

  Placený režim můžete aktivovat u své Instance kdykoliv během Zkušební doby, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní CRM. Takovouto aktivací zároveň projevujete výslovný souhlas s tím, že za další užívání CRM budete platit Poplatek. Pokud svou Instanci nepřevedete do režimu placeného užívání během Zkušební doby, můžete to udělat ještě ve lhůtě 15 dnů od jejího skončení

  V JAKÉM ROZSAHU MŮŽETE UŽÍVAT CRM V REŽIMU PLACENÉHO UŽÍVÁNÍ?

  Právo užívat CRM v režimu placeného užívání Vám vzniká na základě toho, že jsme spolu uzavřeli Smlouvu, Vy jste si v rámci uživatelského rozhraní aktivovali režim placeného užívání a současně jste zaplatili Poplatek. Při splnění všech těchto podmínek Vám vzniká právo užívat CRM v tomto rozsahu:

  • časový rozsah: sjednané období proti pravidelně se opakujícím platbám Poplatku;
  • územní rozsah: neomezený;
  • množstevní rozsah: podle množství vytvořených Uživatelských účtů.

  CO PLATÍ, KDYŽ JE NĚCO JINÉHO VE SMLOUVĚ A NĚCO JINÉHO V PODMÍNKÁCH?

  Pokud si ve Smlouvě nebo v některém z jejich dodatků písemně a výslovně domluvíme něco jiného, než co stanovují tyto Podmínky, platí to, na čem jsme se dohodli ve Smlouvě nebo dodatku. V ostatních případech platí tyto Podmínky.

  Upozorňujeme, že uzavřením Smlouvy Vám nevznikají žádná práva k ochranným známkám CORIPO, ani jiných třetích osob.

  PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE UCHOVÁVEJTE V TAJNOSTI

  CRM jste oprávněni užívat pouze osobně, respektive prostřednictvím pověřených osob. Prosím, uchovávejte své přístupové údaje k Uživatelským účtům v tajnosti, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany třetích osob. Pokud byste tuto svou povinnost porušili, odpovídáte nám, i dalším osobám, za veškerou újmu, která by takovým zneužitím byla způsobena.

  JAKOU DOSTUPNOST SLUŽBY VÁM GARANTUJEME?

  Garantujeme Vám dostupnost CRM v rozsahu 99,5 % v kalendářním měsíci.

  PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

  Z důvodu zlepšování služeb provádíme pravidelnou údržbu CRM, což znamená, že může být přístup k CRM dočasně na krátkou dobu omezen nebo dokonce vyloučen. Doba pravidelné údržby se nezahrnuje do limitu pro dostupnost CRM podle bodu 5.1., což výslovně berete na vědomí. O tom, kdy bude probíhat pravidelná údržba Vás budeme informovat prostřednictvím oznámení.

  KDY NEODPOVÍDÁME ZA NEDOSTUPNOST?

  Za nedostupnost CRM neodpovídáme ani za situace, která je způsobená okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové se považují okolnosti neovlivnitelné naší vůlí, které nám brání ve splnění naší povinnosti. To se nevztahuje na situace, kdy jsme mohli takové překážky odvrátit nebo překonat anebo pokud bychom již v době vzniku našeho závazku o takové překážce věděli.

  Jako příklad toho, jaké překážky lze považovat za okolnosti vylučující naši odpovědnost, můžeme uvést zejména následující:

  • Stávka, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami;
  • Teroristický útok;
  • Války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení;
  • Úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy;
  • Události, na jejichž základě bude vyhlášen nouzový stav nebo jiná omezující opatření ze strany státních orgánů, krajských hygienických stanic či jiných institucí, dopadajících přímo či nepřímo na činnost společnosti.

   

  DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  Do CRM mohou být začleněny doplňkové služby poskytnuté třetími osobami (např. geolokace evidovaných adres, mapové podklady, doplňování měnových kurzů a dat z obchodních rejstříků). S ohledem na to, že tyto služby neposkytujeme, tak neručíme za správnost, pravdivost, úplnost ani aktuálnost informací, které při užívání těchto doplňkových služeb obdržíte a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za škodu, kterou Vám může způsobit výpadek provozu těchto doplňkových služeb. Nedostupnost některé z doplňkových služeb se rovněž nezapočítává do dostupnosti podle bodu 5.1. těchto Podmínek.

  OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

  Rovněž neodpovídáme ani za závadnost obsahu internetových stránek nebo služeb, které jsou na nich prezentovány, u hyperlinků umístěných přímo v CRM nebo v jiné části Vašeho systému, protože se žádným způsobem nepodílíme na obsahu těchto internetových stránek. Toto ustanovení se však samozřejmě nevztahuje na případy, kdy hyperlinky odkazují na naše vlastní webové stránky.

  Celý tento bod jako Zákazník berete výslovně na vědomí.

  KDY SMLOUVA ZANIKÁ?

  Smlouva zaniká v následujících případech:

  • Uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
  • výpovědí z naší strany;
  • zrušením Instance z Vaší strany;
  • pokud je Vám zrušena Vaše Instance v CRM v případě prodlení s placením Poplatku delším než 60 dní;
  • v případě, že vyjádříte svůj nesouhlas s novým zněním Podmínek.

  VÝPOVĚĎ Z NAŠÍ STRANY

  Smlouvu z naší strany jsme oprávněni vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba je dvanáct měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Výpověď Vám v takovém případě budeme zasílat buďto poštou nebo datovou schránkou. Budeme-li zasílat výpověď poštou, tak ji zašleme na adresu sídla Vaší společnosti, pokud jste právnickou osobou, anebo fyzickou osobou podnikající nebo na adresu Vašeho bydliště, pokud jste fyzickou osobou. Pokud se nám takovýmto způsobem nepodaří Vám výpověď doručit, má se za to, že Vám byla doručena třetím dnem od jejího odevzdání poskytovali poštovních služeb, což výslovně berete na vědomí. Smlouva zaniká s účinky ke dni uplynutí výpovědní doby.

  ODSTOUPENÍ Z NAŠÍ STRANY

  Odstoupit od Smlouvy jsme oprávnění svým jednostranným prohlášením za situace, kdy závažným způsobem porušíte některou z povinností, která Vám vyplývá ze Smlouvy, a to zejména, pokud použijete CRM způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi, které Vám vyplývají ze zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

  Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni, kdy Vám prohlášení o odstoupení doručíme. Co se týče pravidel pro doručování odstoupení od smlouvy, platí pro ně obdobně ustanovení o doručování výpovědí obsažené v bodě 7.2. Podmínek.

  ZRUŠENÍ Z VAŠÍ STRANY

  Jako Zákazník jste oprávněni svoji Instanci v CRM zrušit kdykoliv, a to prostřednictvím rozhraní CRM. Zrušením Instance zaniká i Smlouva samotná, a to s účinky ke dni, kdy bylo zrušení z Vaší strany učiněno.

  ZRUŠENÍ PRO PRODLENÍ SE ZAPLACENÍM POPLATKU

  Pokud se ocitnete v prodlení se zaplacením Poplatku, které bude delší, než 60 dnů, zaniká tím Smlouva s účinky ke dni, kdy prodlení delší než 60 dnů nastalo. Vaše Instance v CRM bude v takovém případě zrušena, pokud se písemně nedohodneme jinak.

  POSKYTNUTÍ ZÁLOHY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

  Poslední vytvořená záloha dat je v případě ukončení Smlouvy zpoplatněna. Abychom Vám však výše uvedenou zálohu mohli poskytnout, musíte o ní požádat ve lhůtě 80 dní od ukončení smlouvy. Kdybyste požádali později, tak už to s nejvyšší pravděpodobností nebude možné, protože data v tu dobu budou již nenávratně smazána.

  Protože je třeba jít s dobou a pružně reagovat na vývoj událostí tak, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší a nejspolehlivější služby, neobejdeme se bez možnosti průběžně měnit znění těchto Podmínek. Nemusíte se však bát, o všech změnách budete informování s dostatečným předstihem a budete mít možnost na ně reagovat, pokud byste s nimi nesouhlasili. Žádná nepříjemná překvapení!

  PROCES ZMĚNY PODMÍNEK

  Proces změny těchto Podmínek je popsatelný v následujících několika krocích:

  • Nové znění Podmínek zveřejníme na svých webových stránkách.
  • Vyrozumíme všechny Zákazníky a všechny Uživatele o tom, že dojde ke změně znění Podmínek. Toto vyrozumění provedeme prostřednictvím oznámení v uživatelském rozhraní CRM, a to minimálně 15 dní před datem účinnosti takové změny.
  • Vy jste povinni se seznámit se zněním nových Podmínek.
  • Poté, co se s novými Podmínkami seznámíte, vyzveme Vás, abyste prostřednictvím svého Administrátorského účtu projevili s těmito novými Podmínkami souhlas (takový souhlas má účinky pro celou Instanci, včetně všech Uživatelských účtů vytvořených v dané Instanci).
  • Pokud vyjádříte s novým zněním Podmínek naopak svůj nesouhlas, pak s účinky ke dni počátku účinnosti novelizovaných Podmínek naše Smlouva zaniká.

  Změna výše poplatku

  Změnu výše poplatku Vám oznámíme obdobným způsobem, jaký jsme výše uvedli pro oznámení změny Podmínek. Jediným rozdílem je, že Vám takovou změnu oznámíme vždy nejméně 30 dní před její účinností.

  Nová výše Poplatku je pro Vás závazná počátkem prvního Zúčtovacího období následujícího po uplynutí této doby.

  ÚČELY UŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje jako Zákazníka a další související údaje a informace (dále budeme používat také jen souhrnné označení „Údaje“) shromažďujeme a zpracováváme pro účely:

  • Užívání CRM Zákazníkem a jeho jednotlivými Uživateli;
  • Poskytování služeb podpory CRM Zákazníkovi a jeho Uživatelům;
  • Plnění závazků, která nám vůči Vám vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností, které nám ukládají právní předpisy;
  • Případné budoucí potřeby obnovit Vaši Instanci ze zálohy i po skončení smluvního vztahu;
  • Posílání obchodních sdělení (newsletterů) v souvislosti s nabídkou dalších služeb souvisejících s CRM, jestliže jste k tomu vyslovili souhlas nebo pokud lze uplatnit jiný právní titul, v rozsahu a za podmínek stanovených Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) zveřejněných a zpřístupněných na našich webových stránkách,  to pouze na základě zákonných právních titulů zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Tyto údaje užíváme v souladu se Zásadami zejména ke zlepšení CRM nebo k poskytnutí služeb customizace CRM dle Vašich požadavků a dle příslušného právního titulu, a nebudeme je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k Vaší identifikaci třetími osobami. S rozsahem zpracování údajů, uvedeném v tomto bodě Podmínek, se můžete jako Zákazník a Vaši Uživatelé detailně seznámit v rámci výše uvedených zveřejněných Zásad.

  Zasílání obchodních sdělení

  V souladu se Zásadami Vám mohou být na základě některého z příslušných právních titulů zasílána obchodní sdělení (newslettery) z naší strany, a to na e-mailové adresy, které jste uvedli při vytváření nebo změně Uživatelských účtů. Pokud je toto zasílání obchodních sdělení založeno na souhlasu, můžete vzít tento souhlas kdykoliv zpět, prostřednictvím odkazu, který je v každém obchodním sdělení obsažen. Pokud svůj souhlas tímto způsobem odvoláte, tak Vám již nebudou žádná další obchodní sdělení zasílána.

  Přesnost osobních údajů

  Jako Zákazník také tímto potvrzujete, že Vaše poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že je poskytujete dobrovolně. V případě potřeby opravy Údajů můžete jak Vy, tak i Váš Uživatel využít práva na opravu Údajů, kdy toto právo je blíže specifikováno v Zásadách.

  Účel shromážděných údajů

  Prohlašujeme také, že veškeré údaje, které jsme o Vás v souvislosti s uzavřením Smlouvy shromáždili, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.

  Zajištění GDPR

  Přijali jsme vhodná a přiměřená technická a organizační opatření podle GDPR k zajištění bezpečnosti zpracování Údajů, která provádíme jako zpracovatel pro jednotlivé správce osobních údajů, tedy zejména pro Vás. Naší základní povinností je zpracování Údajů podle Vašich pokynů, případně podle pokynů Uživatelů. Naopak neručíme za užívání CRM v rozporu se Zásadami, Podmínkami či Smlouvou, nebo za neoprávněné zpracování údajů z Vaší strany, respektive ze strany Uživatele.

  Ochrana před zneužitím

  Veškeré údaje a informace, které jsme od Vás získali v souvislosti s poskytováním CRM, jsou považovány za důvěrné a zavazujeme se je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena naše zákonná povinnost vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

  Využití údajů

  Údaje, které jsme o Vás získali v souvislosti s poskytováním CRM jsme oprávněni použít v souladu se Zásadami, přičemž jsme však povinni respektovat Vaše práva a oprávněné zájmy a můžeme tak učinit pouze takovým způsobem, v jehož důsledku Vám nevznikne újma a kterým současně nebude porušena naše povinnost chránit důvěrnost informací, které se Vás týkají.

  Vaše práva v souvislosti s GDPR

  V případě, že byste se Vy, Váš Uživatel, případně Váš Klient domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě svých práv garantovaných GDPR a v souladu se Zásadami:

  • Požádat nás o přístup, omezení zpracování či podání vysvětlení;
  • Požadovat po nás, abychom opravili nepřesné údaje, odstranili je či jinak napravili takto vzniklý stav dle Zásad.

  Přístup ke zpracování svých osobních údajů

  Pokud požádáte Vy nebo Váš Uživatel o přístup ke zpracování svých osobních údajů, jsme Vám povinni příslušné informace předat, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od Vaší žádosti.

  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  V případě, že je zpracování založeno na souhlasu, jste Vy a Váš Uživatel oprávněni svůj souhlas se zpracováním osobních údajů také odvolat, a to například podáním, které učiníte na naši kontaktní e-mailovou adresu info@acmark.cz, která je uvedena i v Zásadách. V takovém případě však nemůžeme zaručit plnou funkčnost či využití CRM.

  ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

  Současně se smlouvou a těmito Podmínkami uzavíráme také Smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které naleznete více podrobností o tom, jak zpracování Vašich osobních údajů probíhá.

  Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a v jeho rámci OZ. Dohodli jsme se také na tom, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.

  Rozhodující soud

  Jako Zákazník také výslovně souhlasíte, že k řešení jakýchkoliv sporů a nároků souvisejících s používáním CRM je místně příslušný Krajský soud v Brně v případech, kdy je stanovena věcná příslušnost krajského soudu.

  Závazky dle podmínek

  Tyto Podmínky nezakládají na naší straně kromě závazků uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

  Salvátorská klauzule

  V případě, že jakékoliv ustavení těchto Podmínek je neplatné nebo nevykonatelné, neovlivní to platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

  Změny podmínek

  Změny těchto Podmínek jsou možné jen v písemné formě, přičemž za obě strany musí takovou změnu podepsat statutární zástupce.

  Znění Smlouvy a těchto Podmínek

  Znění Smlouvy a těchto Podmínek představují jedinou a úplnou dohodu mezi námi vztahující se k CRM a plně nahrazují jakákoliv předchozí prohlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se CRM.

  ÚČINNOST PODMÍNEK

  Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. ledna 2021.

  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649